Nagrodzeni 2018

Nagroda za wyróżniający się plakat:

Anna Abramuk – „Neutronowa analiza aktywacyjna”

Nagrody za wyróżniające się wystąpienia ustne:

Antoni Belina Brzozowski – „Analiza systemu do laserowej spektroskopii wieloprzejściowej: modelowanie, optymalizacja i eksperyment”

Michał Durjasz – „Przegląd obiektów z Toruńskiego Katalogu Źródeł Maserowych”

Aleksander Rodek – „Optyczna orientacja pojedynczej domieszki Fe2+ w półprzewodnikowych kropkach kwantowych CdSe/ZnSe”

Nagroda ufundowana przez Koło Optyki i Fotoniki za najlepszy plakat z dziedziny optyki:

Beata Zjawin – „Poszukiwanie ciemnej materii przy pomocy optycznych
zegarów atomowych: metody analizy danych”

Nagroda ufundowana przez Koło Optyki i Fotoniki za najlepsze wystąpienie ustne z dziedziny optyki:

Marcin Witkowski – „Badania rezonansowego widma ramanowskiego barwników
azowych z użyciem teorii funkcjonału gęstości”