Książka abstraktów 2019

Strzałka2      Książka abstraktów       Strzałka

Nasi prelegenci:
prof. dr hab. Krzysztof Pachucki – „Elektrodynamika kwantowa lekkich atomów i czasteczek”
dr hab. Martyna Elas – „Biologiczne skutki oddziaływania wiązki protonów na komórki nowotworowe”
dr inż. Paweł Gruszecki – „Wzbudzanie oraz kontrola propagacji wiązek fal spinowych”
prof. dr hab. Marek Biesiada – „Soczewki grawitacyjne nowym narzędziem kosmologii”
dr hab. inż. prof. PWr Jarosław Sotor – „Nanomateriały i nanostruktury wykorzystywane w procesie generacji i wzmacniania ultrakrótkich impulsów światła”

Nasi partnerzy i sponsorzy:
NANONET – „Fundacja Nanonet i Śląski Klaster NANO”
FLUENCE – „Niezawodne lasery femtosekundowe w nauce, medycynie i przemyśle”
UOTT

Sesja 1 – sobota 10:00 – 11:40
Maciej Giza – „Data/simulation corrections for the B → DX decays” pdf
Alexander Korneluk – „Elektrycznie przestrajalny hiperboliczny metamateriał wielowarstwowy do filtracji częstotliwości czasowych i przestrzennych” pdf
Mihai Suster – „Wytwarzanie nanostruktur plazmonicznych do zastosowań bioczujnikowych” pdf
Julia Szymczak – „Proces segregacji jako narzędzie do wytworzenia hybrydowych metamateriałów” pdf
Jakub Szlachetka – „Charakteryzacja ośrodków absorpcyjnych w bliskiej podczerwieni” pdf

Sesja 2 – sobota 10:00 – 11:40 
Maria Bancerek 
- „Wydajne sprzęganie światła do metamateriałów hiperbolicznych przy użyciu nanocząstek” pdf
Bartłomiej Bąk – „Przyczynek do unifikacji oddziaływań grawitacyjnych i elektromagnetycznych” pdf
Piotr Gładysz – „Analiza tworzenia i propagacji impulsów o niskiej częstotliwości w kwantowych ośrodkach niesymetrycznych” pdf
Hubert Jóźwiak – „Wyznaczanie parametrów kształtu linii widmowych z zasad pierwszych – układ zderzeniowy pHe-He” pdf

Sesja 3 – sobota 16:20 – 17:40
Artur Twarowski
– „Prosty układ do pomiaru prędkości światła” pdf
Julia Kucharek – „Właściwości optyczne warstw (Mo,Mn)Se2, MoSe2 i MnSe uzyskanych za pomocą epitaksji z wiązek molekularnych” pdf
Magdalena Furman – „Badanie przejść fazowych 1T-TaS2 z wykorzystaniem spektroskopii ramanowskiej w świetle spolaryzowanym” pdf
Sara Piotrowska – „Kondensaty Bosego-Einsteina zilustrowane na przykładzie polarytonów ekscytonowych w mikrownękach pół- i niemagnetycznych” pdf

Sesja 4 – sobota 16:20 – 17:40
Przemysław Puła – „Synteza anizotropowych warstw półprzewodnikowych na podłożu kopolimerowym” pdf
Barbara Śliwa – „Kropki węglowe – pierwszy krok ku nowej klasie materiałów binarnych” pdf
Zuzanna Lawera – „Anizotropowe ułożenie nanocząstek półprzewodnikowych i ich zastosowanie w fotowoltaice” pdf
Mateusz Pawlak – „Ciekłe kryształy jak chipsy. W poszukiwaniu chiralności plazmonowej.” pdf

Sesja 5 – sobota 16:20 – 17:40
Tomasz Szołdra – „Determination of topological invariants in optical lattices” pdf
Paweł Wójcik – „Komputer kwantowy” pdf
Filip Maciejewski – „Fighting readout noise in IBM quantum devices” pdf
Aleksandra Jankowska – „Energetics and structural properties of monolayer of NiPS3″ pdf

Sesja 6 – niedziela 10:00 – 11:40
Magdalena Kołodziej – „Konstrukcja i badanie prototypu detektora protonów z rozpadu neutronów” pdf
Katarzyna Ludwiczak – „Azotek boru, czyli jak przenosić nanometrowe warstwy za pomocą zlewki i strzykawki?” pdf
Karolina Łempicka – „Efekty magneto-optyczne ciekłych kryształów z wbudowanymi jonami paramagnetycznymi” pdf
Amanda Giska – „Rozpad β egzotycznego jądra 9C” pdf
Anna Kawalec – „Oznaczanie zawartości izotopów promieniotwórczych w popiele lotnym powstałym w wyniku spalania paliw stałych” pdf

Sesja 7 – niedziela 10:00 – 11:40
Paweł Gliwny – „Eksperyment Cherenkov Telescope Array (CTA) oraz niskopoziomowe kalibracje dla dużego teleskopu” pdf
Dominika Itrich – „Dżety z małomasywnych protogwiazd w zewnętrznych rejonach Galaktyki badane w ramach przeglądu instrumentem KMOS/VLT” pdf
Mateusz Zieliński – „Analiza widm i rozdział ich składowych w zjawiskach mikrosoczewkowania grawitacyjnego alertowanych przez misję Gaia” pdf
Paweł Górniak, Jakub Nalewaj – „Lokalizacja Kolonii Marsjańskiej z Uwzględnieniem Dostępności Surowców Naturalnych i Dogodnego Ukształtowania Terenu” pdf
Paweł Górniak, Jakub Nalewaj – „Wyznaczenie Trajektorii Dziesięciotonowego Lądownika Marsjańskiego w Ramach Konkursu The Mars Society „Red Eagle”” pdf

Sesja 8 – niedziela 13:20 – 14:40
Bartosz Greń – „Strukturalne i statystyczne aspekty polimerowych i białkowych lass” pdf
Anna Stróż – „Fenomen brain-computer interface (BCI) illiteracy – określenie skali zjawiska i rozwijanych metodologii badawczych” pdf
Piotr Szulim - „Fotoluminescencja związków organicznych zainicjowana agregacją molekuł” pdf
Aleksandra Wosztyl – „Synteza stabilizowanych nanocząstek złota” pdf

Sesja 9 – niedziela 13:20 – 14:40
Jan Boruch – „Zastosowanie metody repliki w gazie oddziałujących bozonów z nieporządkiem” pdf
Klaudia Szczęśniak – „Czy fizyka kwantowa może zrozumieć samą siebie?” pdf
Oskar Grocholski – „Czasowe rozpraszanie Comptonowskie na poprzecznie spolaryzowanym protonie” pdf
Marcin Kalinowski – „The charge-radius puzzle” pdf

Sesja 10 – niedziela 13:20 – 14:40
Małgorzata Domańska – „Development of recycling methods of the salts containing weakly coordinating anions” pdf
Katarzyna Polak – „Porównanie struktury krystalicznej dwóch pochodnych rodnika TEMPO (rodnik 2,2,6,6-tetrametylopiperydynylooksylowy)” pdf
Wiktoria Dołębska – „Anion B12F12 i jego sole – potencjalne stałe przewodniki jonowe” pdf

Sesja plakatowa
Aleksandra Lewczuk – „Badanie własności optycznych aerozolu atmosferycznego nad Krakowem przy użyciu mobilnego lidaru EMORAL” pdf
Dominika Bondar – „Konstrukcja kamery opartej na źródle pojedyńczych fotonów” pdf
Filip Łabaj, Wiktor Kulesza – „Holograficzny, niskokosztowy cyfrowy mikroskop biologiczny” pdf
Hubert Jóźwiak – „Modelowanie kształtu linii widmowych  w układzie CO-N2 metodami ab initio” pdf
Jakub Karcz – „Synteza wysoko polarnych ciekłych kryształów z klasy cyjano diestrów lateralnie podstawionych atomami fluoru” pdf
Jędrzej Mijas – „Optymalizacja parametrów transceivera optycznego w lidarze Aerosol-Depolarisation-Raman – teoria i modelowanie” pdf
Kamil Misztal, Paweł Piwowar – „Spektroskopia Promieniowania Wysokoenergetycznego” pdf
Katarzyna Wojczuk – „Modeling the Spectral Energy Distribution of AKARI NEP-Deep AGN candidates” pdf
Kinga Żelechowska-Matysiak – „Przestrzenny rozkład dawki promieniowania jonizującego zmierzony filmem radiochromowym w fantomie płuc ” pdf
Magdalena Furman, Natalia Kuk, Marcin Muszyński – „Dwuwymiarowa pułapka optyczna do wzbudzania kondensatów polarytonów ekscytonowych” pdf
Mateusz Fido – „Rozwój metod fluorescencyjnych do badań białek oddziałujących z końcem 5’ mRNA w oparciu o wygaszanie fluorescencji przez tlenek grafenu (GO)” pdf
Natan Rychłowicz – „Synteza wybranych chiralnych naftoesanów o właściwościach ferro- i antyferro-elektrycznych” pdf
Piotr Gładysz – „Optical nanoantennas for light – matter couplingthrough parallel multipolar mechanisms” pdf
Przemysław Oliwa – „Pole elektryczne w domieszkowanych studniach kwantowych CdTe/CdMgTe” pdf