Program 2015

8:00 Rejestracja 8:00 do 11:00
9:00 Rozpoczęcie Konferencji
9:15 Wykład inaugurujący
dr hab. Andrzej Dragan
Teoria względności cząstek kwantowych
Sesja plenarna sala 0.03
10:00 Aleksandra Lis
Egzotyczne rozpady jąder neutrono-deficytowych
10:20 Michał Parniak
Pamięć kwantowa oparta na rozpraszaniu Ramana w parach rubid
10:40 Aleksander Bogucki
Spin Relaxation Dynamics of an Individual Co 2+ Ion in a CdTe/ZnTe Quantum Dot
11:00 Sesja plakatowa i przerwa kawowa
 Sesja A sala 0.03
11:40 Bartosz Wieciech
Modelling and optimisation of electromagnetic absorbers
11:55 Daniel Rodak
Inwersja pasm w bogatych w ind studniach kwantowych InGaN/GaN
12:10 Krzysztof Czajkowski
Nanodruty ZnO do zastosowań w hybrydowych ogniwach fotowoltaicznych
12:25 Michał Stękiel
Brak trójkrotnej osi symetrii w kryształach tlenku żelaza α-Fe2O3 i tlenku chromu α-Cr2O3
12:40 Rafał Mirek
Light-matter mixed quasiparticles with giant spin-splitting in  semiconductor microcavities
12:55 Ewa Łacińska
Właściwości optyczne nanodrutów GaN hodowanych na Si z przekładką Al2O3
Sesja B sala 0.03a
11:40 Jakub Klencki
Automatyczna detekcja obiektów astrofizycznych
11:55 Maksymilian Sokołowski
Struktura wertykalna i radialna dysków akrecyjnych wokół czarnych dziur
12:10 Marcin Semczuk
Ewolucja pływowa galaktyk karłowatych
12:25 Tomasz Smołka
Opis pola Maxwella w czasoprzestrzeni rotującej czarnej dziury
12:40 Piotr Zdybel
Nieperturbacyjne sformułowanie teorii renormalizacji w fizyce statystycznej na przykładzie modelu φ 4
12:55 Mariusz Tobolski
Riccati equations over normed division algebras and applications
Sesja C sala 0.06
11:40 Jerzy Grynczewski
Komunikacja za pośrednictwem okulografu w obecności  niekontrolowanych ruchów spastycznych
11:55 Ewa Leszczuk
Elektrofizjologiczne korelaty stanów transowych
12:10 Marian Dovgialo
Potencjał błędu (ErrP)-detekcja i klasyfikacja na potrzeby interfejsów mózg-komputer
12:25 Paulina Wysmołek
Synteza i właściwości podwójnie sfunkcjonalizowanych analogów kapu substratów do kowalencyjnego łączenie z nanomateriałami i  znacznikami fluorescencyjnymi
12:40 Maciej Majewski
Koniugaty nukleotydów z nanocząstkami złota – synteza, właściwości i potencjalne zastosowania bioanalityczne
12:55 Katarzyna Herman
Badanie oddziaływań specyficznych konkanawalinaA –  karboksypeptydazaY metodą dynamicznej spektroskopii sił
13:10 Sesja plakatowa i Lunch
Sesja A sala 0.03
13:50 Wojciech Rządkowski
Dyskretna kwantowa estymacja fazy z uwzględnieniem przejścia do granicy ciągłej
14:05 Aliaksandr Ramaniuk
Porównanie strategii estymacji w interferometrii atomowej
14:20 Mikołaj Sadek
Modelowanie wertykalnych heterostruktur na bazie grafenu i azotku boru
14:35 Łukasz Bala
Wyznaczanie niskiej koncentracji nośników w strukturach azotku galu za pomocą spektroskopii Ramana
14:50 Adam Sarnecki
Wyznaczanie parametrów nanocząstek magnetycznych w pomiarach magnetooptycznych
 Sesja B sala 0.03a
13:50 Wojciech Gładysz
The mass spectrum of compact objects: neutron stars and black holes
14:05 Marzena Śniegowska
Klasyfikacja mikrosoczewek grawitacyjnych metodą Random Forest
14:20 Aleksandra Hamanowicz
Studies of Sagittarius Dwarf Galaxy
14:35 Marek Cieślar
Modelowanie populacji gwiazd neutronowych w Galaktyce
14:50 Martyna Chruślińska
W poszukiwaniu zatrzymanych erupcji
Sesja C sala 0.06
13:50 Mateusz Sitarz
Production of positrons emitters Sc-43 and Sc-44 for medical imaging with the α particle beam – evaluation of process efficiency
14:05 Michał Bączyk, Jerzy Szuniewicz
Badanie mechanizmu oddziaływania kwantów gamma na kropki  kwantowe
14:20 Michał Piotrowski
Mikrocząstki z sulfonowanego polistyrenu modyfikowane nanoprętami GaOOH oraz folianami jako modelowy specyficzny nośnik doksorubicyny do jednoczesnej diagnostyki i terapii antynowotworowej
14:35 Aleksandra Ścisły
Obrazowanie przez ośrodki rozpraszające światło
14:50 Maciej P. Ciemny
Dimeryzacja receptorów opioidowych — badanie metodami gruboziarnistej dynamiki molekularnej
15:05 Sesja plakatowa i przerwa kawowa
Sesja plenarna sala 0.03
15:45 Marek Baranowski
Fluorofosforanowe analogi nukleotydów jako wszechstronne narzędzia do badań 19 F NMR
16:05 Przemysław Wanat
Nowe C-fosfonianowe analogi nukleotydów – substraty do cykloaddycji azydkowo- alkinowej katalizowanej miedzią
16:25 Renata Kasprzyk
Analogi końca 5’ mRNA znakowanie pirenem, jako sondy molekularne do badań białek wiążących KAP
16:45 Marcin Warmiński
Badania strukturalne analogów końca 5’ mRNA w kompleksach z czynnikiem inicjującym translację eif4e metodą rentgenografii
17:05 Anna Chabuda
Interfejs mózg-komputer oparty o reprezentację wzorców odpowiedzi SSVEP
17:25 Anna Jacyszyn
Obłoki Magellana: astronomiczne „laboratorium”
17:45 Zakończenie – podsumowanie konferencji i wręczenie nagród
Odbiór certyfikatów

 Sesja plakatowa:

P1 Monika Szołucha, Porównanie bioługowania i ługowania chemicznego uranu oraz metali towarzyszących z rud ubogich w Polsce
P2 Monika Szołucha, Charakterystyki neutronowe rdzenia reaktora MARIA. Analiza modelem dyfuzyjnym.
P3 Mateusz Imiołek, Badanie termodynamiki reakcji asocjacji modyfikowanych guanozynotrifosforanów z ludzkim białkiem eIF4E metodami spektroskopowymi
P4 Sylwia Zięba, Badanie spektroskopowe nowych przewodników protonowych pochodnych kwasów dikarboksylowych
P5 Szymon Sutuła, X-ray analysis of different polymorphs using high-pressure crystallography
P6 Adam Gąsiorowski, Struktura elektronowa monowarstw pierwiastków grupy IV
P7 Gabriela Golba, Oddziaływanie mutantów Asp204Ala-PNP, Arg217Ala-PNP i Asp204Asn-PNP E. Coli z wybranymi ligandami, oraz próba uzyskania dobrze rozpraszających kryształów Asp204Asn-PNP
P8 Maria Nowicka, Are the Steady State Visual Evoked Potentials really steady state signals?
P9 Jan Kwapisz, Geometria PAH’s
P10 Klaudia Płodzień oraz Mikołaj Rogóż, Optical and mechanical properties of liquid crystal elastomers
P11 aJustyna Kosińska, Właściwości spektroskopowe jednotryptofanowych mutantów fosforylazy nukleozydów purynowych (PNP) ze śledziony cielęcej jako markerów procesu rozwijania białka
P12 Magdalena Garbacz oraz Adam Spyra, Wiązki protonowa i jonów węgla w hadronoterapii. Wyznaczenie energii oraz rozmiarów modulatora przy planowaniu terapii zmiany nowotworowej
P13 Michał Bączyk oraz Jerzy Szuniewicz, Badanie mechanizmu oddziaływania kwantów gamma na kropki kwantowe
P14 Marta Sroczyńska, Symulacje kwantowe układów przy użyciu spułapkowanych jonów i atomów
P15 Krystian Ubych, Właściwości optyczne heterostruktur grafen-MoS2
P16 Katarzyna Frey, Neuronalne korelaty pamięci roboczej
P17 Konrad Norowski, Confocal Microscope Studies of Molibdenum Disulfide Layer Thickness
P18 Mateusz Król, WSe2 single layer in the dielectric cavity
P19 Katarzyna Głowacka, Badanie wbudowania wybranych substancji leczniczych w soczewki kontaktowe metodą magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR)
P20 Monika Piersa, Czasy życia najniższych stanów jądrowych w 138Xe wyznaczone metodą szybkiego timingu beta-gamma-gamma(t)
P21 Maciej Bartylak, Konstrukcja łazika marsjańskiego „Axolotl” na zawody European Rover Challenge
P22 Krzysztof Markiewicz, Pierścieniowe mikro rezonatory optyczne
P23 Dominik Krzemiński, SSVEPs propagation: connectivity study
P24 Mateusz Filipek, Wpływ kolimatorów na parametry obrazu ze skanera parametrów projek SPECT.
P25 Piotr Starzyk, Badania optyczne wielostudni kwantowych ZnO / ZnOMg
P26 Bartłomiej Rosa, Hybryda[n]areny – termodynamicznie sterowana synteza związków makrocyklicznych
P27 Paulina Oneksiak, Wpływ roztworów wodnych na elektroniczne i optyczne właściwości
grafenu epitaksjalnego hodowanego na SiC
P28 Frederic Grabowski, A method of including higher order terms in semi-Hele-Shaw flow
P29 Łukasz Gładczuk, First-principles study of group IV honeycomb layers and their binary alloys
P30 Jakub Kierdaszuk, Large enhancement of Raman spectra in graphene deposited on GaN nanowires
P31 Jan Czajkowski, Połączenia między metrologią kwantową, a komunikacją kwantową
P32 Jakub Polaczyński, Własności optyczne układów warstwowych heterostruktur PbTe/CdTe hodowanych na GaAs- model teoretyczny a eksperyment
P33 Barbara Latacz, Badanie procesu Drella-Yana w eksperymencie COMPASS w CERN
P34 Katarzyna Lekenta, Ground and excited states of light-matter mixed quasiparticles in semiconductor microcavities
P35 Jan Bihałowicz, Detektor TPC do badania astrofizycznych reakcji jądrowych indukowanych kwantami gamma
P36 Magdalena Grzeszczyk, Optical signature of few monolayer MoTe2
P37 Jan Kotlarz, Analiza czynnikowa zdjęć wielospektralnych w ocenia bioróżnorodności
P38 Paulina Stafiej,Budowa źródła drugiej harmonicznej
P39 Łucja Janicka, Zastosowanie rozpraszania elastycznego, nieelastycznego i polaryzacji w badaniach lidarowych