Regulamin 2015

Regulamin konferencji
Sympozjum Młodych Naukowców Wydziału Fizyki
20 maja 2015 r.

 

I. Postanowienia ogólne

 1. Konferencja nosi nazwę Sympozjum Młodych Naukowców Wydziału Fizyki, zwana jest dalej Konferencją.
 2. Celem Konferencji jest umożliwienie studentom przedstawienia wyników
  własnych badań naukowych w zakresie fizyki oraz jej zastosowań w biologii i medycynie.
 3. Organizatorem konferencji Samorząd Studentów Wydziały Fizyki UW wraz z Wydziałem Fizyki UW.
 4. Komitet Organizacyjny zajmuje się organizacją Konferencji. Powołany przez
  dr hab. Andrzeja Wysmołka, prof. UW w składzie:

  1. Joanna Duda – przewodnicząca
  2. mgr Anna Samsel
  3. dr Piotr Nieżurawski
  4. dr Krzysztof Karpierz
 5. Konferencja jest bezpłatna i ma charakter niekomercyjny.
 6. Konferencja odbędzie się w dniu 20 maja 2015 r.
 7. Miejscem Konferencji jest budynek Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Ludwika Pasteura 5, 02-093 Warszawa.

II. Zasady uczestnictwa i prezentowania prac

 1. W ramach Konferencji odbędą się sesje:
  1. plenarne    (plenary sesion)
  2. równoległe (oral session)
  3. plakatowe  (poster session)
 2. Definicje uczestnictwa w Konferencji:
  1. UCZESTNIK AKTYWNY
   1. jest nim osoba posiadająca status studenta studiów I lub II stopnia, która zgłosiła pracę,
   2. jest zobowiązany do zarejestrowania się za pomocą formularza dostępnego na stronie: smn.fuw.edu.pl
   3. otrzymuje certyfikat potwierdzający przedstawienie pracy oraz zestaw materiałów konferencyjnych
  2. UCZESTNIK BIERNY
   1. jest nim osoba uczestnicząca w sesjach, ale nie prezentująca pracy naukowej,
   2. jest zobowiązany do zarejestrowania się za pomocą formularza dostępnego na stronie: smn.fuw.edu.pl
   3. otrzymuje certyfikat udziału w Konferencji oraz zestaw materiałów konferencyjnych.
 3. Każdy uczestnik może być współautorem dowolnej liczby zgłoszonych prac (pod warunkiem rzeczywistego uczestnictwa w powstawaniu danej pracy).
 4. Dopuszcza się podanie dwóch opiekunów naukowych dla jednej pracy.
 5. Streszczenia prac należy przesłać drogą elektroniczną, korzystając z formularza znajdującego się na stronie: smn.fuw.edu.pl. Termin przesyłania streszczeń prac zostanie ogłoszony na stronie internetowej.
 6. Dopuszczalna długość streszczenia wynosi 3000 znaków, musi ono zawierać: wstęp, cel pracy, materiały i metody, wyniki oraz wnioski. Streszczenie powinno być napisane w języku polskim lub w języku angielskim w zależności od języka, w którym praca będzie prezentowana. Abstrakt powinien być napisany jedną czcionką bez pogrubień, podkreśleń, kursywy oraz wypunktowania, jednym kolorem, bez tabel, wykresów i obrazów. Za treść i formę streszczenia odpowiada osoba zgłaszająca.
 7. Komitet Organizacyjny zastrzega sobie prawo zakwalifikowania nadesłanej pracy do innej sesji, niż wskazana przez osobę zgłaszającą.
 8. Autorami prezentującymi pracę mogą być studenci uczelni wyższych. Komisja zastrzega sobie prawo do zmian w tym zakresie.
 9. Zgłoszenie streszczenia pracy jest jednoznaczne z zaakceptowaniem przez autorów pracy Regulaminu Konferencji. Prace, które będą wskazywały, że są niezgodne z Regulaminem nie będą dopuszczane do prezentacji.
 10. Dopuszczalny rozmiar plakatu w sesji plakatowej nie może przekraczać 90 cm wysokości, 70 cm szerokości.
 11. Lista zakwalifikowanych na Konferencję prac zostanie umieszczona na stronie internetowej Konferencji w terminie nie późniejszym niż jeden tydzień przed konferencją.
 12. Czas przeznaczony na wystąpienia w czasie sesji wynosi:
  1. w sesji plenarnej : 17 minut na prezentację i 3 minuty na dyskusję ,
  2. w pozostałych sesjach: 12 minut na prezentację i 3 minuty na dyskusję.
 13. Podany czas jest nieprzekraczalny i będzie przestrzegany przez Przewodniczącego danej sesji.
 14. Do dyspozycji autorów prac będzie rzutnik multimedialny. Dopuszczalne formaty zapisu prezentacji to .ppt, .pptx , .odp oraz .pdf. Prezentację należy nadesłać na podany uczestnikowi adres e-mail w nieprzekraczalnym terminie do godziny 7:00 dnia 20 maja 2015.
 15. Dwa najlepsze wystąpienia oraz dwa najlepsze plakaty zostaną nagrodzone.
 16. Kwestie sporne oraz nieujęte w regulaminie rozstrzyga Komitet Organizacyjny.
 17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osób uczestniczących w Konferencji, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Konferencji.
 18. Uczestnik konferencji ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie materiały i informacje przedstawione przez niego na Konferencji, w tym za m.in. nazwę, logo,  prezentacje, materiały reklamowe. Uczestnik ponosi również pełną odpowiedzialność za wszelkie wypowiedzi i prezentacje przedstawione przez niego na Konferencji.
 19. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, w tym ppoż., jak również instrukcji oraz poleceń organizacyjno-technicznych przedstawiciela Organizatora.

 

Komitet Organizacyjny