Regulamin 2017

Regulamin konferencji

Sympozjum Młodych Naukowców Wydziału Fizyki

I. Postanowienia ogólne

 1. Celem Konferencji Sympozjum Młodych Naukowców Wydziału Fizyki, zwanej dalej Konferencją, jest umożliwienie studentom przedstawienia wyników własnych badań naukowych w zakresie fizyki oraz jej zastosowań w biologii i medycynie.

 2. Organizatorem konferencji jest Samorząd Studentów Wydziału Fizyki UW, Studenckie Koło Inżynierii Nanostruktur „Nanorurki”, i Wydział Fizyki UW.

 3. Organizacją Konferencji zajmuje się Komitet Organizacyjny w składzie:

 1. Paweł Senator – przewodniczący

 2. Weronika Brzezińska

 3. Mateusz Lipowski

 4. Arkadiusz Buler

 5. Mikołaj Kuska

 6. Beata Goźlińska

 7. Marta Lewandowska

 8. Klaudia Licka

 9. Karolina Łempicka

 10. Anita Gardias

 11. Jarosław Rybusiński

 12. prof. dr hab. Andrzej Wysmołek

 13. dr hab. Krzysztof Turzyński

 14. dr Piotr Nieżurawski

 15. dr Krzysztof Karpierz

 1. Konferencja jest bezpłatna i ma charakter niekomercyjny.

 2. Konferencja odbędzie się w dniach 9-10 czerwca 2017 r.

 3. Miejscem Konferencji jest budynek Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Ludwika Pasteura 5, 02­-093 Warszawa.

II. Zasady uczestnictwa i prezentowania prac

 1. W ramach Konferencji odbędą się sesje:

 2. plenarne (plenary sesion)

 3. równoległe (parallel session)

 4. plakatowe (poster session)

  Definicje uczestnictwa w Konferencji:

 1. UCZESTNIK AKTYWNY

 1. jest nim osoba posiadająca status studenta studiów I lub II stopnia, która zgłosiła pracę przyjętą do prezentacji na Konferencji,

 2. jest zobowiązany do zarejestrowania się za pomocą formularza dostępnego na stronie: smn.fuw.edu.pl

 3. otrzymuje certyfikat potwierdzający przedstawienie pracy oraz zestaw materiałów konferencyjnych

B) UCZESTNIK BIERNY

 1. jest nim osoba uczestnicząca w sesjach, ale nie prezentująca pracy naukowej,

 2. jest zobowiązany do zarejestrowania się za pomocą formularza dostępnego na stronie: smn.fuw.edu.pl

 3. otrzymuje certyfikat udziału w Konferencji oraz zestaw materiałów konferencyjnych.

 1. Każdy uczestnik może być współautorem dowolnej liczby zgłoszonych prac (pod warunkiem rzeczywistego uczestnictwa w powstawaniu danej pracy).

 2. Dopuszcza się podanie dwóch opiekunów naukowych dla jednej pracy.

 3. Streszczenia prac należy przesłać drogą elektroniczną, korzystając z formularza znajdującego się na stronie: smn.fuw.edu.pl. Termin przesyłania streszczeń prac jest ogłaszany na stronie internetowej Konferencji.

 4. Dopuszczalna długość streszczenia wynosi 3000 znaków, musi ono zawierać: wstęp, cel pracy, materiały i metody (w przypadku prac doświadczalnych), wyniki oraz wnioski. Streszczenie powinno być napisane w języku polskim lub w języku angielskim w zależności od języka, w którym praca będzie prezentowana. Streszczenie powinien być napisany jedną czcionką bez pogrubień, podkreśleń, kursywy oraz wypunktowania, jednym kolorem, bez tabel, wykresów i obrazów. Za treść i formę streszczenia odpowiada osoba zgłaszająca.

 5. Streszczenia oceniane są przez Radę Programową, której skład zamieszczony jest na stronie smn.fuw.edu.pl. Rada Programowa wybiera prace do prezentacji, uwzględniając m.in.: zgodność tematyki artykułu z tematyką konferencji, oryginalność pracy i waga podejmowanej problematyki, poprawność sformułowania celu i hipotezy, zastosowane metody badawcze, sposób interpretacji wyników badań i wnioskowanie.
 6. Komitet Organizacyjny zastrzega sobie prawo zakwalifikowania nadesłanej pracy do innej sesji niż wskazana przez osobę zgłaszającą.

 7. Autorami prezentującymi pracę mogą być studenci uczelni wyższych. Komitet Organizacyjny zastrzega sobie w uzasadnionych przypadkach prawo do umożliwienia prezentowania prac innym osobom.

 8. Zgłoszenie streszczenia pracy jest jednoznaczne z zaakceptowaniem przez autorów pracy Regulaminu Konferencji. Prace niezgodne z Regulaminem nie będą dopuszczane do prezentacji.

 9. Dopuszczalny rozmiar plakatu w sesji plakatowej nie może przekraczać rozmiaru A1.

 10. Lista zakwalifikowanych na Konferencję prac zostanie umieszczona na stronie internetowej Konferencji w terminie nie późniejszym niż jeden tydzień przed konferencją.

 11. Czas przeznaczony na wystąpienia w czasie sesji wynosi:

  1. w sesji plenarnej : 15 minut na prezentację i 5 minuty na dyskusję ,

  2. w pozostałych sesjach: 10 minut na prezentację i 5 minuty na dyskusję.

 12. Podany czas jest nieprzekraczalny i będzie przestrzegany przez Przewodniczącego danej sesji.

 13. Do dyspozycji autorów prac będzie rzutnik multimedialny. Dopuszczalne formaty zapisu prezentacji to .ppt, .pptx , .odp oraz .pdf. Prezentację należy nadesłać na podany uczestnikowi adres e­mail w nieprzekraczalnym terminie do godziny 7:00 dnia 9 czerwca 2017r.

 14. Dwa najlepsze wystąpienia oraz dwa najlepsze plakaty zostaną nagrodzone.

 15. Wyboru najlepszych prac dokonuje Rada Programowa, uwzględniając m.in.: oryginalność prezentacji, sposób prezentacji, znajomość tematu, innowacyjność i pomysłowość oraz przyszłe możliwości zastosowania w praktyce i rozwoju.
 1. Kwestie sporne oraz nieujęte w regulaminie rozstrzyga Komitet Organizacyjny.

 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osób uczestniczących
  w Konferencji, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Konferencji.

 3. Uczestnik konferencji ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie materiały
  i informacje przedstawione przez niego na Konferencji, w tym za m.in. nazwę, logo, prezentacje, materiały reklamowe. Uczestnik ponosi również pełną odpowiedzialność za wszelkie wypowiedzi i prezentacje przedstawione przez niego na Konferencji.

 4. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, w tym ppoż., jak również instrukcji oraz poleceń przedstawicieli Komitetu Organizacyjnego.